Att tänka på vid en golvvärmeinstallation

Här följer några saker att tänka på när du installerar ett golvvärmesystem. Thermotech hjälper installatören med rätt projektering och beräkningar. Installatören ska hjälpa till att balansera och ställa in anläggningen efter färdig installation.

Fem tips vid golvvärmeinstallation

Undersök dina förutsättningar
För att utforma ett väl fungerande golvvärmesystem är det viktigt att veta förutsättningarna. Privatpersoner hänvisar vi till en rörinstallatör för att be om ett förslag. Vi hjälper sedan installatören att ta fram den bästa lösningen utifrån förutsättningarna. För att kunna göra det behöver vi veta ett antal saker om bostad och det kommande projektet.

 

Exempel på sådant vi behöver veta:

  • När är bostaden byggd
  • Vilken typ av isolering som finns i bostaden
  • Om det finns ventilation, i så fall vilken
  • Vilken typ av golv som ska läggas
  • Värmekälla
  • Om andra eventuella värmesystem finns

 

Bygg tunna golv och isolera väl
Sträva efter att få så tunna golvkonstruktioner som möjligt. Desto tunnare golv du har, desto lägre temperatur krävs för att värma upp golvytan. Isoleringen under golvvärmen är mycket viktig för att undvika att värmen försvinner nedåt istället för uppåt. Det orsakar nämligen energiförluster och i en förlängning kan det ge fuktproblem.

 

Vi rekommenderar följande:

  • 15 mm trä ovanför golvvärmesystemet för optimal drift (max 30 mm)
  • Ha god kontakt mellan plåten och övergolvet
  • Isoleringen under platta på mark bör ligga mellan 250-300 millimeter (min 200 mm)

Anpassa avståndet mellan rören
Anpassa alltid avstånden mellan golvvärmerören (c/c-måttet) i olika delar av bostaden eller rummet. Med rätt avstånd får du en jämnare temperatur i hela golvvärmesystemet. Det i sin tur leder till lägre driftskostnader och bättre funktion. För att jämna ut framledningstemperaturen lägger man c/c-måttet tätare, alternativt glesare. Effektbehovet varierar från rum till rum därför varieras även framledningstemperaturen.

 

Effektbehovet för en bostad baseras på följande: isoleringen i bostaden, om ventilationen har värmeåtervinning och hur stora fönster bostaden har. Effektbehovet för ett rum baseras på samma grunder men påverkas även av var i bostaden rummet är placerat.

 

Balansera flödet
När man balanserar flödet ser man till att rätt mängd vatten går till rätt rum. Storleken på rummet avgör längden på golvvärmeröret. Det innebär att olika rum kan ha olika långa slingor golvvärmerör. Vatten väljer alltid den kortaste vägen, vilket innebär att den kortaste slingan (det rum som är närmast) får mest vatten om man inte balanserar av flödet. Att balansera flödet är nödvändigt för att få en bra fördelning av värmen i huset.

 

Ställ in vattentemperaturen
När rätt vattentemperatur är inställd upplevs golvet varmt hela tiden, precis som det ska göra. När termostaterna står öppna och ”kallar” på värme under långa perioder, har man en idealisk driftstemperatur. Men om vattentemperaturen är inställd på för hög värme stänger termostaten flödet i golvvärmeslingan och golvet svalnar. Termostatens funktion är att hålla en jämn temperatur i hela bostaden.

 

Ett bra reglersystem ska vara känsligt och anpassa värmen snabbt vid t.ex. solinstrålning, men inte öka effekten vid tillfällig vädring. Rätt vattentemperatur är grundläggande för ett bra fungerande system och rätt temperatur är helt beroende av c/c-måttet, isoleringen och golvkonstruktionen.

 

Källor: Thermotech Scandinavia AB, Energimyndigheten

 

Grundtips för golvvärme
I foldern ”Grundtips för golvvärme” får du viktig information om vilken betydelse isoleringen i husgrunden och inomhustemperaturen har för användningen av energi. Du får en basinformation om vad man bör tänka på vid användning olika träslag på golvvärme, hur man bedömer värmebehovet och vilka krav som gäller för temperatur, luftfuktighet samt fuktskydd av trägolv.

 

Broschyren har tagits fram av Energimyndigheten, BoverketKonsumentverket och Forskningsrådet Formas