VÅRT KVALITETSARBETE

Kvaliteten säkerställs av omtanke och kompetens

Kvalitet för oss är att möta kundens uttalade och outtalade behov med innovativa produkter och tjänster som fokuserar på funktion, miljö och estetik samt förenklar kundens vardag.

 

 

Thermotech Scandinavia AB utvecklar, tillverkar, projekterar, säljer och levererar skräddarsydda värme- och rörsystem. Vi är en del av miljön människor arbetar och lever i, och tar ett stort ansvar för att möta våra kunders krav, behov och förväntningar på väl fungerande och hållbara produkter och tjänster.

 

Thermotechs kvalitetsarbete har utgångspunkt i vår Thermotech-modell. Kvalitet för oss är att möta kundens uttalade och outtalade behov med innovativa produkter och tjänster som fokuserar på funktion, miljö och estetik samt förenklar kundens vardag. Omtanke, kompetens och ansvarskänsla utmärker och säkerställer kvalitén i arbetet.

 

Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska utgöra en väsentlig köpanledning för våra kunder.

 

Vi säkerställer vår kvalitet genom att:

 • Vi verkar nära kundens vardag och har direktkontakt med kunden utan mellanhänder. På så vis kan vi säkerställa kvalitén genom personlig service och kundanpassade lösningar.
 • Vi säljer till de professionella kunder (B2B) som har mest nytta av vår höga service och våra skräddarsydda lösningar.
 • Vi väljer leverantörer med hänsyn till deras förmåga att uppfylla våra kvalitetskrav avseende produkter och tjänster. Vi samarbetar med våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners för att nå och upprätthålla en hög kvalitet.
 • Väl definierade mål och ansvarsområden gör att medarbetare och team närmast kunden kan vara självstyrande, ta eget ansvar, fatta beslut och lösa problem.
 • Alla medarbetare har ett ansvar att utföra sitt arbete enligt överenskomna standards och arbetssätt.
 • Alla medarbetare har ett ansvar att utveckla våra arbetssätt och vår leverans genom att samarbeta och bidra till förbättringsarbetet via väl fungerande system för hantering av avvikelser, förbättringar och idéer.
 • Alla medarbetare ska eftersträva att göra rätt från början samt att stoppa och agera vid fel så att uppkomna problem blir en källa till förbättring och lärande. Vi söker grundorsaken till problem, för att kunna fatta välgrundade beslut.
 • Våra processer styrs av interna och externa kunder (dragande system). Alla medarbetare ska bidra till att processerna är effektiva och kvalitetssäkrade så att utfört arbete ger högsta kvalitet samt minimerar ledtider och kostnader
 • Korrekt information och dokumentation finns tillgänglig för hela organisationen.
 • Vi har den kompetens som krävs för att möta kundernas behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.
 • Vi följer alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

 

 

 

Thermotech har miljö- och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller utveckling, tillverkning, marknadsföring och projektering av vattenburna golvvärmesystem och rörsystem för tappvatten och radiatoranslutningar.