MARKVÄRME (GEO®SYSTEM)

 

Sortiment för stora och små markvärmeanläggningar
Med Thermotech GEO®System markvärme får du effektivt is- och snöfria markytor. Vi har god kunskap om markvärmeanläggningar och hjälper gärna till att hitta bästa möjliga systemlösning och projektering. Vi tillverkar våra markförlagda fördelare i egen fabrik och kan flexibelt objektsanpassa dem efter behov.

Markvärme är ett effektivt hjälpmedel för att förhindra halkolyckor, öka tillgängligheten och minska behovet av renhållning vintertid. Enligt en rapport från Chalmers Industriteknik är andelen halkolyckor på grund av is och snö 67 – 100% lägre på uppvärmda gågator, jämfört med ouppvärmda ytor. Uppvärmda ytor förenklar snöröjningen samt minskar behovet av sandning och saltning. Detta leder till mindre smuts och slask i butikerna, vilket minskar halkrisken och slitaget inomhus. Dessutom kan uppvärmda ytor underlätta framkomligheten för äldre och personer med nedsatt balans och rörlighet under vintern.

Thermotech GEO®System för större ytor består av slingor med markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare. Komponenterna är tillverkade i material som ger en lång livslängd och minimalt underhållsbehov. I systemet ingår även utrustning för behovsstyrd drift kopplad till nederbörd och temperatur.

Eftersom det är ett lågtemperatursystem kan spillvärme från olika processer samt fjärrvärmereturer nyttjas. Genom att ansluta markvärme till fjärrvärmenätets returledning kan fjärrvärmebolag sänka returtemperaturen, vilket bidrar till en effektivare värmeproduktion och värmedistribution. Detta ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Samhällsekonomiskt är det smart att göra installationen i samband med andra mark- och ledningsarbeten när detta är möjligt.

Vanliga markvärmeprojekt är exempelvis entréer till offentliga byggnader, uppfartsramper till parkeringshus, gågator, torg, busshållplatser och fotbollsplaner.

Vid mindre anläggningar under 300m2, som till exempel privata uppfarter, används produkter från vårt golvvärmesortiment.

En film om våra egentillverkade markförlagda fördelare

Studie Chalmers – Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk

 

 

 

SE PRODUKTER

 

markvärme, GEOSystem, markförlagd fördelare

Ca 30.000 meter markförlagda fördelare värmer
gator och torg i Mölndals innerstad

 

Kontaktinformation för