Kvalitet och miljö

Vårt kvalitets- och miljöarbete
Thermotech har miljö- och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller utveckling, tillverkning, marknadsföring och projektering av vattenburna golvvärmesystem och rörsystem för tappvatten och radiatoranslutningar.

Vi ska bedriva vår verksamhet och erbjuda produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vårt viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är att minska energianvändningen.

Vi väljer alltid ”närtillverkat”. Så långt det är möjligt väljer vi svenska tillverkare av våra produkter och när det inte går, så hittar vi dem i Europa. Vi flyttar också så mycket som möjligt av montering och tillverkning till vår fabrik i Sollefteå, som drabbades hårt när de två regementena lades ner. Det är en viktig del i vår hållbarhetsstrategi som bidrar till minskad miljöpåverkan, förbättrad leveranssäkerhet och kvalité. Det är också ett sätt för oss att ta vårt sociala ansvar som företag.

Thermotechs kvalitetsarbete grundas på vår Thermotech-modell. Kvalitet för oss är att möta kundens uttalade och outtalade behov med innovativa produkter och tjänster som fokuserar på funktion, miljö och estetik samt förenklar kundens vardag. Omtanke, kompetens och ansvarskänsla utmärker och säkerställer kvalitén i arbetet.

sollefteå

Ångermanälven, Sollefteå

MILJÖARBETE
Ett aktivt miljöarbete är en förutsättning för en hållbar utveckling i samhället. Vi tar vårt ansvar genom att sträva efter en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller vår verksamhet, våra tjänster och produkternas livscykel. I möjligaste mån används material och metoder som inte utgör miljö eller hälsorisker, vare sig för de anställda eller allmänheten. Strävan är att så mycket som möjligt av slutproduktens beståndsdelar skall vara återvinningsbara samt att leveranser ska ske på ett så miljömässigt sätt som möjligt. Vi ser att vårt viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är att minska energianvändningen.

Våra viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är:

Transporter
Vi tar hänsyn till låg energiförbrukning och miljöpåverkan vid val av transporter och väljer alltid ”närtillverkat”. Vi väljer digitala distansmöten när det fungerar och när vi ändå måste resa så miljökompenserar vi för dem.

Produktutveckling
All vår produktutveckling sker med livscykelperspektiv och miljöhänsyn tas vid framtagning av nya produkter samt under hela deras livslängd. De material vi använder är i största möjliga mån är återvinningsbara.

Arbetsmiljö & återvinning
Vi strävar efter att ha utbildad och miljömedveten personal i hela organisationen. Vi tar hänsyn till metoder för återvinning vid val av förpackningar och emballage.

Försäljning & projektering
Vårt viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är att minska energianvändningen genom att informera kunderna om produkter och installationssätt så att de aktivt bidrar till minskad energianvändning. Samt att projektera vår golvvärme så att lägsta möjliga vattentemperatur kan användas i systemet. Detta för att värmesystemet effektivt skall kunna användas tillsammans med lågtempererade värmekällor, t.ex. värmepumpar och solvärme.

 

Miljöpolicy
Vår miljöpolicy hittar du nedan.

 

Pågående projekt inom miljöområdet:
LCA – Exmensarbete våren 2020

Thermotech, kvalitetsarbete, Sollefteå

KVALITETSARBETE
Thermotech Scandinavia AB utvecklar, tillverkar, projekterar, säljer och levererar skräddarsydda värme- och rörsystem. Vi är en del av miljön människor arbetar och lever i, och tar ett stort ansvar för att möta våra kunders krav, behov och förväntningar på väl fungerande och hållbara produkter och tjänster. Omtanke, kompetens och ansvarskänsla utmärker och säkerställer kvalitén i arbetet. Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska utgöra en väsentlig köpanledning för våra kunder.

Kvalitet för oss är att möta kundens uttalade och outtalade behov med innovativa produkter och tjänster som fokuserar på funktion, miljö och estetik samt förenklar kundens vardag.

Så här säkerställer vi kvaliteten

 • Vi verkar nära kundens vardag och har direktkontakt med kunden utan mellanhänder. På så vis kan vi säkerställa kvalitén genom personlig service och kundanpassade lösningar.
 • Vi säljer till de professionella kunder (B2B) som har mest nytta av vår höga service och våra skräddarsydda lösningar.
 • Vi väljer leverantörer med hänsyn till deras förmåga att uppfylla våra kvalitetskrav avseende produkter och tjänster. Vi samarbetar med våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners för att nå och upprätthålla en hög kvalitet.
 • Väl definierade mål och ansvarsområden gör att medarbetare och team närmast kunden kan vara självstyrande, ta eget ansvar, fatta beslut och lösa problem.
 • Alla medarbetare har ett ansvar att utföra sitt arbete enligt överenskomna standards och arbetssätt.
 • Alla medarbetare har ett ansvar att utveckla våra arbetssätt och vår leverans genom att samarbeta och bidra till förbättringsarbetet via väl fungerande system för hantering av avvikelser, förbättringar och idéer.
 • Alla medarbetare ska eftersträva att göra rätt från början samt att stoppa och agera vid fel så att uppkomna problem blir en källa till förbättring och lärande. Vi söker grundorsaken till problem, för att kunna fatta välgrundade beslut.
 • Våra processer styrs av interna och externa kunder (dragande system). Alla medarbetare ska bidra till att processerna är effektiva och kvalitetssäkrade så att utfört arbete ger högsta kvalitet samt minimerar ledtider och kostnader
 • Korrekt information och dokumentation finns tillgänglig för hela organisationen.
 • Vi har den kompetens som krävs för att möta kundernas behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.
 • Vi följer alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Thermotechs kvalitetsarbete grundas på vår Thermotech-modell.

 

 

iso, certifiering, ledningssystem för kvalitet och miljö

Våra ledningssystem för miljö- och kvalitet uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller utveckling, tillverkning, marknadsföring och projektering av vattenburna golvvärmesystem och rörsystem för tappvatten och radiatoranslutningar. Certifieringen gäller vår fabrik i Sollefteå samt våra Thermotech Center i Umeå, Sundsvall, Örebro, Växjö och Malmö.

 

POLICY

Kontaktinformation för