seo standard

Kontakt

Thermotechs miljöarbete

Vi ska bedriva vår verksamhet och erbjuda produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vårt viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är att minska energianvändningen.

Thermotech har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Detta grundas bl.a. på:

 • Utbildad & miljömedveten personal i hela organisationen.
 • Att miljöhänsyn tas vid framtagning av nya produkter samt under hela deras livslängd.
 • Att produkterna skall utvecklas så att de sparar energi.
 • Att tillhandahålla och informera om produkterna så att de aktivt bidrar till kundens hushållning med naturresurserna.
 • Att hänsyn tas till låg energiförbrukning & miljöpåverkan vid val av teknisk utrustning, produktionsutrustning, lokaler, förbrukningsmaterial och transporter.
 • Att hänsyn tas till metoder för återvinning vid val av förpackningar & emballage.
 • Att destruktion sker på ett miljöanpassat sätt som förebygger olyckor.
 • Att verksamheten är dokumenterat och att den regelbundet kontrolleras och förbättras samt uppfyller gällande miljölagstiftning
 • Att vi väljer leverantörer som tar miljöansvar
 • Tillsammans med egen personal, våra legotillverkare och underleverantörer arbetar vi för att jobba förebyggande med att minska föroreningarna.
 • Genom att kontinuerligt följa forskning och teknikutveckling inom miljöområdet skapar vi potential att ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Ett aktivt miljöarbete
Ett aktivt miljöarbete är en förutsättning för en hållbar utveckling i samhället. Vi tar vårt ansvar genom att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi gör det bland annat genom att:

 • Följa vår egen miljöpolicy
 • Sätta egna miljömål som vi aktivt arbetar för att nå
 • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att bidra till ett aktivt miljöarbete
 • Välja leverantörer som tar miljöansvar

Minska energianvändningen
Vårt viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är att minska energianvändningen och vi gör det genom att:

 • Vi alltid vid projektering av golvvärmesystem ser till att lägsta möjliga vattentemperatur kan användas i golvvärmesystemet. Detta för att värmesystemet effektivt skall kunna användas tillsammans med lågtempererade värmekällor, t.ex. värmepumpar och solvärme.
 • Vi alltid aktivt samarbetar med byggentreprenörer och VVS konsulter för att minska husens värmeförluster genom ständigt förbättrade konstruktioner.
 • Vi alltid vid nyutveckling av produkter tar hänsyn till att de skall passa lågtempererade värmesystem.

Thermotech har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 gällande: utveckling, tillverkning, marknadsföring och projektering av vattenburna golvvärmesystem.