seo standard

Kontakt

Thermotechs miljöarbete

Vi ska bedriva vår verksamhet och erbjuda produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vårt viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är att minska energianvändningen.

Thermotech har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Ett aktivt miljöarbete är en förutsättning för en hållbar utveckling i samhället. Vi tar vårt ansvar genom att sträva efter en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller de egna produkternas livscykel. I möjligaste mån används material och metoder som inte utgör miljö eller hälsorisker, vare sig för de anställda eller allmänheten. Strävan är att så mycket som möjligt av slutproduktens beståndsdelar skall vara återvinningsbara samt att leveranser ska ske på ett så miljömässigt sätt som möjligt. 

Våra viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är:

Transporter

 • Att ta hänsyn till låg energiförbrukning och miljöpåverkan vid val av transporter.
 • Vi miljökompenserar för våra flygresor.
 • Vi väljer digitala distansmöten när det fungerar.
 • Vi väljer underleverantörer så nära vår fabrik som möjligt.

Produktutveckling

 • Att all produktutveckling sker med livscykelperspektiv.
 • Att miljöhänsyn tas vid framtagning av nya produkter samt under hela deras livslängd.
 • Att vi utvecklar våra produkter så att de spar energi och undviker hälsorisker.
 • Att anpassa nya produkter till lågtempererade värmesystem.
 • Att miljöansvar en viktig faktor vid val av leverantör.
 • Att de material vi använder i största möjliga mån är återvinningsbara.

Arbetsmiljö & återvinning

 • Att ha utbildad och miljömedveten personal i hela organisationen.
 • Att ta hänsyn tas till låg energiförbrukning och miljöpåverkan vid val av teknisk utrustning, produktionsutrustning, lokaler och förbrukningsmaterial.
 • Att hänsyn tas till metoder för återvinning vid val av förpackningar och emballage.
 • Att verksamheten följs upp och förbättras samt uppfyller gällande miljölagstiftning.

Försäljning & projektering
Thermotech bidrar till att minska energianvändningen genom:

 • Att informera kunderna om produkter och installationssätt så att de aktivt bidrar till minskad energianvändning.
 • Att projektera vår golvvärme så att lägsta möjliga vattentemperatur kan användas i systemet. Detta för att värmesystemet effektivt skall kunna användas tillsammans med lågtempererade värmekällor, t.ex. värmepumpar och solvärme.
 • Att samarbeta med byggentreprenörer och VVS konsulter för att minska husens värmeförluster genom ständigt förbättrade konstruktioner.
 • Att aktivt marknadsföra MultiLevel, ett långenergisystem för flervåningshus.

Thermotech har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 gällande utveckling, tillverkning, marknadsföring och projektering av vattenburna golvvärmesystem och rörsystem för tappvatten och radiatoranslutningar.

 

Miljöpolicy

Miljöpolicy.pdf 176,77 kB

LCA - Exmensarbete våren 2020 - läs mer:

Pressmeddelande_Thermotech fokuserar på hållbar verksamhetsutveckling_200310