seo standard

Kontakt

Thermotechs kvalitetsarbete

Kvalitetspolicyn förklarar vad Thermotech Scandinavia AB med dotterbolag och agenters verksamhet står för, vad det innebär och hur det förverkligas.

Thermotechs ledningssystem för kvalitet uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015

Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar.

Kvalitén på våra produkter och tjänster skall vara den högsta på marknaden och utgöra en väsentlig köpanledning för våra kunder.

Till grund för vår verksamhet gäller bl.a. följande principer:

  • Fortlöpande utveckling av produktprogrammet baserat på kundernas önskningar och behov genom årliga program för kvalitetsförbättring
  • Val av leverantörer med hänsyn till deras förmåga att kunna uppfylla våra kvalitetskrav avseende produkter och tjänster
  • Val av verksamhetsprocesser som ger högsta kvalitet och minimerar ledtider och kostnader
  • Kvalitet är en naturlig och väsentlig del för alla verksamma i vår dagliga verksamhet. Kompetens, engagemang och ansvarskänsla utmärker och säkerställer kvalitén i arbetet och säkerställs genom fortlöpande utbildning
  • Korrekt dokumentation tillgänglig för hela organisationen med väl definierade ansvarsområden inom företaget
  • Uppnå ständiga förbättringar på alla nivåer i företaget genom att ständigt mäta och följa upp effektiviteten i kvalitetsarbetet genom kvalitetsgenomgångar och återkoppling

Thermotechs ledningssystem för kvalitet uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller:

  • Utveckling, tillverkning,
  • Marknadsföring och projektering av vattenburna golvvärmesystem.