seo standard

Kontakt

Styrenhet för markvärme ETR2

Thermotech GEO®System ETR2 är en elektronisk enhet som styr is- och snösmältning i marken. Den är enkel att installera och klarar de flesta snösmältningsanläggningarna

Is bildas av en kombination av fukt och låg temperatur. Styrenheten ETR2 registrerar, med hjälp av en givare i markytan (ETOG-55), både temperatur och fukt, och startar bara markvärmen när båda dessa parametrar registreras.

Styrenheten ETR2 kan styra en temperaturzon och regleringen sker genom att slå av och på cirkulationspumpen till markvärmeanläggningen.

För att markvärmen ska aktiveras och värma markytan krävs även att registrerad temperatur är under inställt värde. Markgivarens värmeelement börjar då värma för att smälta eventuell snö så att fukt kan registreras av givaren. Markytan värms så länge som fukt är närvarande på markgivaren plus en inställd tidsfördröjning för att verkligen all snö och is skall smälta på hela ytan.

För bästa funktion bör markgivaren placeras på en representativ plats i den markyta som skall värmas, vilket när där mest snö och vatten normalt samlas.

Med hjälp av medföljande monteringsplåtar installeras givaren horisontellt med dess överkant i nivå med omgivande yta. På grund av den belastning som kan komma att uppstå i form av fordonstrafik skall givaren gjutas fast på ett stabilt underlag. Spara ett hål för markgivaren som är ca Ø75 mm för att det skall finnas tillräckligt med utrymme att gjuta fast givaren. Markgivaren bör placeras på så sätt att ett visst fall skapas mot givaren. Detta för att snö som smälts av själva värmeelementet i givaren ska rinna mot givaren, och inte felaktigt lura givaren att marken är snöfri.

Vid installation av givarkabeln är det viktigt att förlägga kabeln i kabelskyddsrör och inte i anslutning till annan strömförande utrustning, vilken kan störa signalen från givaren. Givaren levereras med 10 meter kabel, vilken kan förlängas.

För mer information om installation, uppstart och inställningar se monteringsanvisning 804.

Sortiment