seo standard

Kontakt

Fördelare

Beroende på ytans storlek används golvvärmefördelare eller markförlagda fördelare i Thermotech GEO®System markvärmeanläggningar.

Golvvärmefördelare
För mindre ytor och rördimensionerna 17 och 20 mm används vanliga Thermotech golvvärmefördelare. Om det är möjligt att göra alla slingor lika långa kan fördelare utan injusteringsventiler användas. Normalt installeras standard golvvärmefördelare frostfritt inomhus. När standard golvvärmefördelare används är det möjligt att balansera slingorna.

Markförlagda PE-fördelare
För rör med dimensionerna 25 och 32 mm används Thermotech markförlagda fördelare av PE. De finns med diameter 75 mm, 110 mm och större, men normalt räcker 75 eller 110 mm. Anslutning mot slingorna sker med skarvkoppling i plast eller metall, alternativt med svetsmuff.

De markförlagda fördelarna har ett cc-mått av 500 mm mellan anslutningarna. De ska installeras förskjutna med 250 mm i förhållande till varandra, så att ett avstånd mellan slingorna på 250 mm erhålls.

För denna typ av fördelare behövs inte strypventiler då slingorna läggs lika långa och fördelaren installeras i marken.

I markförlagda fördelare ökar tryckfallet ju längre från fördelarens anslutningspunkt slingan är ansluten till fördelaren.  Det gör att antalet slingor som kan anslutas till fördelaren beror på fördelarens diameter. Tryckfallet i fördelaren bör inte överstiga 5 - 10 % av tryckfallet i slingorna.

Markvärmefördelarens diameter / max yta
Fördelarens diameter Max yta
75 mm 500 m2
110 mm 1 200 m2
160 mm 2 200 m2

För detaljerad information och räkneexempel ladda ner Thermotech GEO®System Sortiment & Handbok.

Temperaturfall i slingorna och temperaturen hos värmemediet
Temperaturfallet i slingorna kan alltid väljas till 15ºС.

Temperaturen hos värmemediet påverkas av effektavgivning vid ytan, rörens installationsdjup och material ovan rören. I normala fall (rekommenderade cc-mått, 300 W per m² och temperaturfall 15ºС) är nedanstående temperaturer hos värmemediet att rekommendera:

Rekommenderad temperatur hos värmemediet
Material ovan rören Temperatur värmemedie
Betong eller asfalt, 50 mm 30-35 °C
Betong eller asfalt, 100 mm 40-45 °C
Sand eller gatsten, 100 mm 40-45 °C
Jord, 120 mm 45-50 °C

 Vi rekommenderar inte att rören installeras längre ned i en betongplatta än 120 mm. Mediets temperatur kan förändras under drift och normalt räcker det med en yttemperatur av +2ºС till +5ºС.

Balansering
Markförlagda PE-fördelare behöver normalt inte balanseras eftersom alla slingor läggs lika långa. Slingornas inbördes längd kan variera 5 - 10 % utan att balanseringen påverkas. Det är alltid bättre om de långa slingorna kan anslutas till fördelaren närmast fördelarens anslutningspunkt.

För mindre ytor där 17 och 20 mm rör används kan standardfördelare användas, vilket även möjliggör balansering av slingorna.

Provtryckning
Systemet ska vara under tryck under hela installationen, inklusive ytskikt som betong, asfalt eller annat. Ett tryck på 3 - 4 bar rekommenderas.

Sortiment