seo standard

Kontakt

Markvärme

Med Thermotech GEO®System markvärme får du effektivt is- och snöfria markytor.

Lämpliga användningsområden är gator, torg, parkerings- platser, perronger och andra offentliga ytor, men även garageinfarter och gångvägar vid privata bostäder.

Markvärme kan även med fördel installeras vid arenor, idrottsplatser, industribyggnader och anläggningar av liknande karaktär.

Markvärmesystemet består av slingor med markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare. Komponenterna i markvärmesortiment är tillverkade i material som ger en lång livslängd och minimalt underhållsbehov.

Markvärmen installeras med olika material i mellanskikten beroende på vilket ytskikt som ska läggas.

Reglering
För att få en optimal energianvändning bör markvärmesystemet utrustas med lämplig reglerutrustning. Den mest energieffektiva lösningen är Thermotechs automatstyrda enheter för is- och snösmältning, ETR2 eller ETO2. Styrenheten består av en termostat och en markgivare. Enheten känner av både temperatur och fukt och startar bara markvärmen när den behövs.

Värmekälla
På grund av frysrisken är rekommendationen att installera markvärme som ett separat system, med värmeväxlare eller separat värmekälla.

Eftersom Thermotech GEO®System markvärmeär ett lågtemperatursystem kan du effektivt utnyttja spill- eller returvärme från t.ex. kylprocesser eller fjärrvärme.

Dokumentation

Ladda ner tekniska anvisningar, sortimentlistor & broschyrer