seo standard

Kontakt

Att tänka på

Här följer några saker du bör tänka på innan du installerar ett golvvärmesystem.

1. Undersök dina förutsättningar
För att utforma ett golvvärmesystem som passar din bostad är det viktigt att ta reda på förutsättningarna för ditt hem. Vi hjälper dig gärna.

För att ta fram just dina förutsättningar behöver vi veta:

  • När din bostad är byggd
  • Vilken typ av isolering som finns i bostaden
  • Om det finns ventilation, i så fall vilken
  • Vilken typ av golv som ska läggas
  • Värmekälla
  • Om andra eventuella värmesystem finns

2. Bygg tunna golv och isolera väl
Sträva efter att få så tunna golvkonstruktioner som möjligt. Desto tunnare golv du har, desto lägre temperatur krävs för att värma upp golvytan.

Isoleringen under golvvärmen är mycket viktig för att undvika att värmen försvinner nedåt istället för uppåt. Det orsakar nämligen energiförluster och i en förlängning kan det ge fuktproblem. Vi rekommenderar följande:

  • 15 mm trä ovanför golvvärmesystemet för optimal drift (max 30 mm)
  • Ha god kontakt mellan plåten och övergolvet
  • Isoleringen under platta på mark bör ligga mellan 250-300 millimeter (min 200 mm)

3. Anpassa avståndet mellan rören
Anpassa alltid avstånden mellan golvvärmerören (c/c-måttet) i olika delar av bostaden eller rummet.

Med rätt avstånd får du en jämnare temperatur i hela golvvärmesystemet. Det i sin tur leder till lägre driftskostnader och bättre funktion.

För att jämna ut framledningstemperaturen lägger man c/c-måttet tätare, alternativt glesare. Effektbehovet varierar från rum till rum därför varieras även framledningstemperaturen.

Effektbehovet för en bostad baseras på följande: isoleringen i bostaden, om ventilationen har värmeåtervinning och hur stora fönster bostaden har.

Effektbehovet för ett rum baseras på samma grunder men påverkas även av var i bostaden rummet är placerat.

4. Balansera flödet
När man balanserar flödet ser man till att rätt mängd vatten går till rätt rum. Storleken på rummet avgör längden på golvvärmeröret. Det innebär att olika rum kan ha olika långa slingor golvvärmerör.

Vatten väljer alltid den kortaste vägen, vilket innebär att den kortaste slingan (det rum som är närmast) får mest vatten om man inte balanserar av flödet. Att balansera flödet är nödvändigt för att få en bra fördelning av värmen i huset.

5. Ställ in vattentemperaturen
När rätt vattentemperatur är inställd upplevs golvet varmt hela tiden, precis som det ska göra. När termostaterna står öppna och "kallar" på värme under långa perioder, har man en idealisk driftstemperatur.

Men om vattentemperaturen är inställd på för hög värme stänger termostaten flödet i golvvärmeslingan och golvet svalnar. Termostatens funktion är att hålla en jämn temperatur i hela bostaden.

Ett bra reglersystem ska vara känsligt och anpassa värmen snabbt vid t.ex. solinstrålning, men inte öka effekten vid tillfällig vädring. Rätt vattentemperatur är grundläggande för ett bra fungerande system och rätt temperatur är helt beroende av c/c-måttet, isoleringen och golvkonstruktionen

Källor: Thermotech Scandinavia AB, Energimyndigheten

Grundtips för golvvärme
I foldern "Grundtips för golvvärme" får du viktig information om vilken betydelse isoleringen i husgrunden, och inomhustemperaturen, har för användningen av energi.

Broschyren har tagits fram av  Energimyndigheten Boverket, Konsumentverket och Forskningsrådet Formas,

Du får en basinformation om vad man bör tänka på vid användning olika träslag på golvvärme, hur man bedömer värmebehovet och vilka krav som gäller för temperatur, luftfuktighet samt fuktskydd av trägolv.

Grundtips för golvvärme

Att tänka på